Regulamin

Niniejsza Witryna i funkcjonalności świadczone za jej pośrednictwem, dostarczane są i świadczone przez Sprzedającego (zwanego dalej też „Packhelp”, „my”, „nas”, „nasz”), który jest właścicielem i administratorem Witryny. W przypadku korzystania ze stron internetowych:

(zwanych dalej „Witryną”) niezależnie od celu korzystania, niniejszy Regulamin będzie stanowić prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy nami, czyli Packhelp, a Tobą (zwanym dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”). Twoim obowiązkiem jest uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed korzystaniem z Witryny. Korzystanie z Witryny Packhelp jest uzależnione również od akceptacji naszej Polityki prywatności (dostępnej pod adresem https://kreator.zapakuj.to/polityka_prywatnosci ). Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu, nie możesz korzystać z Witryny.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe postanowienia, jako że zawierają one warunki regulujące korzystanie z Witryny Packhelp. Dodatkowo, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności przedstawioną na stronie internetowej Witryny.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących umowy lub jakiejkolwiek innej części Witryny albo dotyczących którychkolwiek z naszych prezentowanych produktów i usług lub w wypadku wystąpienia problemów technicznych podczas korzystania z tej strony internetowej, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@zapakuj.to .

Pamiętaj, że obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz korzystania z Witryny w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jej funkcjonowanie.

 1. Definicje

  Cena - oznacza cenę Towaru, obowiązującą w dacie i godzinie Zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich ofert promocyjnych i rabatów; Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

  Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski).

  Forma pisemna – obejmuje również wiadomość email wyraźnie określającą nazwę nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r. – Kodeks cywilny.

  Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu przez niego na Witrynie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie, oraz w którym zebrane są informacje Użytkownika i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.

  Osoba - oznacza każdą osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Polityka prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem https://kreator.zapakuj.to/polityka_prywatnosci.

  Regulamin - Oznacza niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności.

  Sprzedający - oznacza Packhelp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, której zarejestrowana siedziba znajduje się w Piasecznie, ul. Julianowska 61, 05- 500 Piaseczno, Rzeczpospolita Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587640, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 123-130-81-29.

  Towar - oznacza towar, który Sprzedający sprzedaje zgodnie z niniejszym Regulaminem; cechy szczególne Towarów wskazane są w dedykowanych zakładkach Witryny.

  Umowa sprzedaży – oznacza Umowę sprzedaży Towaru zawieraną w drodze Zamówienia złożonego przez Użytkownika oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Packhelp; Umowa sprzedaży zawierana jest według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Witryny, drogą elektroniczną w formie e-mail, bądź też drogą pisemną.

  Użytkownik - oznacza podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Witryny, w szczególności którego nazwa lub nazwisko widnieje na Zamówieniu.

  Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Witryny, drogą elektroniczną w formie e-mail, bądź też drogą pisemną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze od godz. 9.00 do godz. 18.00; Użytkownik może składać Zamówienia tylko Towary oznaczone na Witrynie jako dostępne.

 2. Wymagania techniczne

  1. W celu korzystania z Witryny, po stronie Użytkownika powinny zostać spełnione następujące wymagania techniczne:
   • posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i możliwością wyświetlania interfejsu Witryny,
   • posiadanie zaktualizowanej przeglądarki w najnowszej wersji, zapewnionej przez następujących producentów: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
   • włączone cookies i zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na działanie programów Java, JavaScript, Adobe Flash,
   • wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów,
   • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Postanowienia ogólne

  1. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy sprzedaży, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez Sprzedającego oraz sprzedawanych Towarów, za które to ponosi on pełną odpowiedzialność. Sprzedający informuje, iż korzystanie z Platformy przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu, pełniącego rolę regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e.
  3. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu będą wiązały Ciebie i Sprzedającego tylko gdy zostaną uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Sprzedającego, a Użytkownikiem.
  4. Pracownicy Sprzedającego nie są uprawnieni do składania żadnych oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że Sprzedający potwierdzi niniejsze w formie pisemnej.
  5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, poprzez zawarcie jakiejkolwiek Umowy sprzedaży i poprzez przyjęcie przesyłki z Towarem, Użytkownik potwierdza, że ​​nie powołuje się na zapewnienia dotyczące Towarów, która nie zostały potwierdzone w powyższy sposób tj. w formie pisemnej.
  6. Sprzedający nie zamieszcza w Witrynie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
  7. Zabrania się korzystania z Witryny w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Packhelp dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Witryny tj.: interaktywnego kreatora Towarów, interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i formularza kontaktowego, Newslettera oraz Konta.
  2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedającego lub Witryny albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
  3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji za pośrednictwem linka aktywacyjnego wysyłanego na Twój adres e-mail, między Tobą a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
  4. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy na podstawie obowiązującego Cię prawa, w tym również, że posiadasz umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik ponadto zapewnia, że informacje podane przez niego w ramach Konta są prawdziwe. Fałszowanie lub pominięcie przy rejestracji w Witrynie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i / lub numer telefonu jest niedozwolone. Użytkownicy nie mogą także korzystać z niedziałających numerów telefonu. W przypadku korzystania z Witryny, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich stosownych międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych przepisów.
  5. W procesie rejestracji, podajesz hasło, poprzez które następnie uzyskujesz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zobowiązany jesteś do utrzymywania swoich danych w ramach Konta, niezbędnych do realizacji Zamówienia, w formie aktualnej.
  6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedającemu. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedającego.
  7. Możemy wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną.
 5. Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

  1. Wszelkie Towary są oferowane do sprzedaży w zależności od dostępności oraz w zależności od akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego.
  2. Zamówienia mogą składać jedynie Osoby posiadające Konto na Witrynie.
  3. Zamówienia można składać za pomocą formularza, dostępnego w Witrynie. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, zostanie mu wysłany e-mail zawierający potwierdzenie złożenia przez niego oferty, na adres wskazany w formularzu. Potwierdzenie to nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedającego, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 5 poniżej, w przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest to wskazania przyczyny takiej odmowy.
  5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia bez obowiązku wskazania przyczyny. Sprzedający prowadzi politykę ciągłego doskonalenia produktów i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dowolnych Towarów bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to już złożonych Zamówień. Dostarczone Towary mogą zatem różnić się w wyniku wielostandardowych systemów kolorów, zwłaszcza międzynarodowego ekranowego systemu kolorów RGB oraz systemu druku kolorowego używanego przez Packhelp.
  6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby jak najdokładniej zademonstrować i opisać kolory nadruków na Towarach, które pojawiają się na jego stronie internetowej, jednakże nie może dać żadnej gwarancji, że kolory dostarczonych Towarów będą dokładnie odzwierciedlać te wyświetlone na monitorze Użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności treść wykonanego przez Użytkownika w dostępnym na Witrynie kreatorze nadruku (projektu graficznego) na Produkcie, w szczególności – jeśli nie odpowiada on wirtualnemu projektowi wykonanemu przez Użytkownika w kreatorze.
  7. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Witryny.
  8. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie jedynie w zakresie danych do faktury, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedającym.
  9. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 11 poniżej, z uwagi na niewielkie Zamówienia Konsumentów, czas realizacji Zamówień składanych przez Konsumentów wynosi do 20 (dwudziestu) dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy.
  10. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, którzy składają liczne Zamówienia, Sprzedający będzie dążyć do realizacji Zamówienia i wykonania Towarów w terminie określonym dla każdego rodzaju Towaru. Jednakże czas wykonania zależy od rodzaju Towarów i od decyzji Sprzedającego zależeć będzie połączenie Towarów tego samego rodzaju w oddzielnych przesyłkach. Każde opakowanie Towarów zostanie wysłane osobno za pośrednictwem kuriera, chyba że wskazano odmiennie w potwierdzeniu Zamówienia, gdy tylko produkcja zostanie zakończona. Wszelkie podane terminy dostawy Towarów są jedynie orientacyjne. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, czas dostawy nie jest postanowieniem istotnym Umowy i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Użytkownika z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów, niezależnie od przyczyny.
  11. Realizacja Zamówienia następuje dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty rzecz Sprzedającego pełnej ceny Towaru wskazanej w Zamówieniu, zgodnie z postanowieniami pkt 6 poniżej.
 6. Cena i Płatności

  1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego Regulaminu, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem
  2. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Ceny są wyraźnie oznaczone jako obejmujące lub nie obejmujące podatku VAT. Podatek VAT zostanie dodany do ostatecznej wartości Zamówienia, zgodnie ze stawką właściwą dla danego kraju, przy czym warunkiem wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego jest weryfikacja aktywności numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej w systemie VIES zagranicznemu Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem Użytkownik niebędący Konsumentem jest odpowiedzialny za wszelkie inne podatki lub opłaty obowiązujące na terytorium, do którego wysyłane są Towary Z kolei w przypadku Konsumentów, przedstawiane Ceny są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki, w tym VAT).
  3. Łączna Cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedającego.
  4. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego: 14 1050 1025 1000 0090 8013 5305 (b) płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay.pl, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72, (c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, (d) płatność elektryczna przez zewnętrzny system płatności PayLane, obsługiwany przez firmę PayLane sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.
  5. Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie dane przekazane Sprzedającemu na potrzeby Zamówienia i jego dostawy są prawidłowe i że posiada on wystarczające środki finansowe na pokrycie pełnych kosztów zamówionych Towarów.
  7. Faktury służące jako dowód zakupu zostaną dostarczone Użytkownikowi pocztą elektroniczną na podany w Zamówieniu adres e-mail w postaci pliku pdf.
 7. Dostawa

  1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Dostawy realizowane są za pomocą firm kurierskich wskazanych w Zamówieniu.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 11 poniżej, w przypadku Konsumentów, czas realizacji Zamówienia wraz z dostawą pod wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu adres będzie wynosił nie dłużej niż 20 (dwadzieścia) Dni roboczych.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów podczas odbioru, a w przypadku, gdy Towary zostały dostarczone przez kuriera, Użytkownik powinien podpisać dokument dostawy czy też dokument przyjęcia Towarów. i. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
  5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, podpis na powyższych dokumentach stanowić będzie rozstrzygający dowód przeciwko Użytkownikowi w odniesieniu do ilości Towarów wskazanych w tym dokumencie, wolnych od jakichkolwiek widocznych ubytków, uszkodzeń lub innych wad fizycznych. Jeżeli Towary są podatne na uszkodzenia lub powstanie wad podczas dostawy, opis stwierdzonego uszkodzenia lub wady musi zostać sporządzony w formie pisemnej w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Użytkownika.
  6. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może omówić przyjęcia Towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na dokonanie dostawy częściowej.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy Towarów w częściach. Jeżeli Towary mają być dostarczone w częściach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną Umowę sprzedaży.
  8. Jeżeli Użytkownik niebędących Konsumentem z nieuzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru Towarów, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu ceny uiszczonej przez tego Użytkownika.
 8. Ryzyko i przejście własności

  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedającego Użytkownikowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania Użytkownikowi. W innych przypadkach niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 9. Zwroty towarów lub ceny oraz prawo odstąpienia

  1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683) nie przysługuje Użytkownikowi, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt 3) ww. ustawy dotyczy ona Towarów wykonanych według specyfikacji Użytkownika lub wyraźnie zindywidualizowanych.
 10. Reklamacje

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentom Towarów bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
  2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Sprzedający niniejszym wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wad ujawnionych przy wydaniu przesyłki, o których mowa w pkt 7.4 Regulaminu.
  3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Packhelp Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, oraz żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
  4. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@zapakuj.to
 11. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkowników niebędących Konsumentami

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepełną dostawę lub wadliwe Towary, jeżeli roszczenie takie nie zostanie zgłoszone Sprzedającemu na piśmie, zgodnie z warunkiem pkt. 7.4. lub, gdy po dostatecznym sprawdzeniu Towarów, Użytkownik powinien był wykryć powyższe okoliczności. Zawiadomienie musi zawierać numer potwierdzenia Zamówienia, numer dostawy oraz szczegóły roszczenia. W przypadku uzasadnionego roszczenia, Sprzedający może, wedle własnego uznania, wymienić Towar (lub jego część) lub zwrócić Użytkownikowi Cenę Towaru (lub odpowiednią część Ceny). Sprzedający nie będzie miał żadnych dalszych zobowiązań wobec Użytkownika, a Użytkownik zrzeka się takich roszczeń w odniesieniu do spraw opisanych w niniejszym punkcie.
  2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki (w tym utratę zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonywaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności będących poza kontrolą Sprzedającego, w tym (lecz nie tylko), strajków, akcji protestacyjnych, awarii zasilania lub sprzętu, działania rządu lub działania siły wyższej.
  3. Odpowiedzialność Sprzedającego, jego agentów, pracowników, podwykonawców i dostawców w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z wykonania lub niewykonania zobowiązań przez Sprzedającego w związku z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Umowie lub interpretacji poniższych usług, na podstawie gwarancji, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, nie może łącznie przekraczać Ceny Zamówienia netto (nieobejmującej podatków oraz frachtu) dla takich produktów lub usług. W żadnym wypadku odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym utratę zysków lub przychodów; zwiększonych kosztów zakupu lub dostarczenia materiałów, dostaw lub usług; kosztów kapitału zastępczego; opłat z tytułu magazynowania lub użytkowania; przypadkowych lub wtórnych szkód jakiegokolwiek charakteru.
  4. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych lub niezgodnych postanowień, zawartych w jakimkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą Umowę. Do Użytkownika należy podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia, że sprzęt komputerowy i/lub wybrane oprogramowanie są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie i innych programów o charakterze destrukcyjnym.
  5. W żadnym wypadku Sprzedający nie odpowiada wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby związanej z Użytkownikiem za jakichkolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z Witryny Packhelp lub inne powiązane strony internetowe. Wyłącznie odpowiedzialności o którym mowa w zd. powyżej obejmie , wszelkie utracone korzyści, w spowodowane przerwą w działalności, utratą programów lub innych danych dotyczących obsługi systemu informatycznego Użytkownika lub w powstałe inny sposób, nawet jeśli Użytkownik oraz osoba z nim związana została o możliwości wystąpienia takich szkód wyraźnie poinformowany.
  6. W żadnym wypadku żadna osoba trzecia będąca partnerem marketingowym lub podmiotem powiązanym (np. Facebook) z Packhelp nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z usługami świadczonymi na rzecz Packhelp.
  7. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem będącym Konsumentem.
 12. Własność intelektualna

  1. Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Sprzedającego. Jeżeli w Witrynie nie wskazano inaczej, Packhelp posiada prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich ujętych na niej treści. Treści te obejmują: tekst, grafikę, logotypy, klipy audio, znaki towarowe, informacje serwera oprogramowania oraz pozostałe informacje umieszczone na przedmiotowej stronie. Wszelkie prawa do treści, usług i informacji o serwerze są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści na przedmiotowej stronie przez osobę trzecią, stanowią naruszenie prawa autorskiego Packhelp. Dodatkowo, Witryna Packhelp może zawierać dalsze informacje o prawach własności intelektualnej oraz prawach autorskich, których warunki muszą być przestrzegane.
  2. Żadnej z informacji zawartej na stronie internetowej nie należy interpretować jako nadanie, domniemanie, estoppel lub w inny sposób przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze strony internetowej lub jakichkolwiek informacji na niej wyświetlanych, z wyjątkiem: (a) w sposób wyraźnie dopuszczony przez niniejsze Regulamin; lub (b) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Packhelp lub uprzedniej pisemnej zgody osoby trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub prawa autorskiego do informacji wyświetlanych na stronie internetowej.
  3. Użytkownik ma świadomość, że wyraźnym warunkiem posiadania Konta, jest korzystanie z niego w formie nie naruszającej praw własności intelektualnej innych osób w jakikolwiek sposób. Sprzedający zastrzega sobie prawo, z uprzednim zawiadomieniem lub bez, niezwłocznego usunięcia konta każdego Użytkownika, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej i usunięcia wszystkich naruszających materiałów z Witryny.
  4. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zakupionych na Witrynie Towarów, w tym zawierających znaki towarowe oraz inne elementy identyfikujące Użytkownika, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych i publikacyjnych Sprzedającego. Jednocześnie, Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Sprzedającego z tytułu wykorzystania wizerunku Towarów na potrzeby określone w niniejszym pkt 12 ust. 4.
  5. Packhelp szanuje własność intelektualną innych Osób. Jeżeli jesteś osobą trzecią i uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, prosimy kontakt z przedstawieniem następujących informacji:
   1. elektronicznym lub fizycznym podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;
   2. opisem pracy objętej prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone; opisem miejsca na stronie internetowej Packhelp, w którym znajduje się materiał, naruszający Twoim zdaniem prawa autorskie;
   3. adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej;
   4. oświadczeniem, że zarzut naruszenia jest oparty na dobrej wierze;
   5. oświadczeniem, że informacje, które zostały udostępnione, są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
   6. Użytkownik zezwala Sprzedającemu na utrwalenie w technice fotograficznej (tradycyjnej lub cyfrowej) Towaru lub jego projektu graficznego, w tym szaty graficznej i logotypu do których prawa należne są Użytkownikowi, a także Użytkownik z chwilą złożenia Zamówienia udziela Sprzedającemu nieodpłatnej niewyłącznej nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na zastosowanie logotypu umieszczonego na Towarze i materiałów graficznych umieszczonych przez Użytkownika na Towarze (w tym dokonanie adaptacji lub przeróbek) w materiałach marketingowych Sprzedającego, w tym do zwielokrotniania i publikacji ich na stronie internetowej Sprzedającego, w mediach społecznościowych lub w materiałach drukowanych.
 13. Powiadomienia

  1. Wszelkie powiadomienia przekazane lub złożone w ramach Umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej (innej niż wyświetlone na ekranie monitora ekranowego lub innego podobnego urządzenia, które dla celów niniejszego warunku nie są uznawane za formę pisemną).
  2. Powiadomienia składane Sprzedającemu powinny być kierowane na adres podany w punkcie 17.10, zaś powiadomienia składane Użytkownikowi powinny być kierowane na adres podany w Zamówieniu; tak skierowane powiadomienia, w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, będą uznane za doręczone lub wykonane w następujący sposób:
   1. w przypadku przesłania osobiście - po dostarczeniu na adres konkretnej strony; lub
   2. w przypadku wysłania przesyłką pocztową priorytetową - po upływie dwóch pełnych Dni roboczych od daty nadania.
  3. Sprzedający i Użytkownik będą informowali się wzajemnie o zmianie ich nazwy, lub adresu do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, a zawiadomienie to będzie skuteczne w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami:
   1. na dzień, w którym zmiana ma nastąpić; lub
   2. jeśli termin nie jest określony lub termin jest krótszy niż pięć Dni roboczych od dnia zawiadomienia, na dzień przypadający po upływie pięciu pełnych Dni roboczych od dnia zawiadomienia o zmianach.
  4. Warunek ten nie ma zastosowania w odniesieniu do formalnego doręczenia jakiejkolwiek dokumentacji sądowej lub innego dokumentu powstałego w związku z wszelkimi sporami wynikłymi z Umowy.
 14. Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów sprzedaży i Regulaminu będzie prawo polskie (klauzula wyboru prawa), zaś sądem właściwym będzie sąd polski (klauzula jurysdykcyjna) z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.
  2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 15. Newsletter

  1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika, który dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
  2. W celu zasubskrybowania newslettera, Użytkownik:
   1. zamawia za pomocą formularza dostępnego w Witrynie, podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), usługę newslettera, a następnie wysyła swój adres do Sprzedającego za pomocą odpowiedniego przycisku, lub
   2. zamawia usługę newslettera zaznaczając odpowiednią opcję podczas składania Zamówienia.
  3. Z chwilą aktywowania przez Użytkownika linka weryfikacyjnego wysłanego przez Sprzedającego na adres e-mail podany przy zapisywaniu się przez Użytkownika na newsletter, pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedającemu.
  5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedającego jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.
 16. Zmiana Regulaminu

  1. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedającego lub formy działalności Sprzedającego) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Witryny). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
  2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Witryny przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, uważa się, że zaakceptował on Regulaminu, jeżeli nie zrezygnował on z korzystania z Witryny w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 17. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Packhelp.
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.
 18. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową a tłumaczeniami, wiążąca jest wersja polska.
  2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeśli Sprzedający nie wykona prawa lub uprawnienia, gdy jest w stanie to zrobić, nie uniemożliwi to skorzystania z tego prawa lub uprawnienia w przyszłości. W przypadku skorzystania z prawa lub uprawnienia, Sprzedający może to zrobić ponownie w ten sam lub w odmienny sposób.
  4. Prawa Sprzedającego i Użytkownika oraz środki prawne z tytułu Umowy stanowią uzupełnienie, a nie uchylenie wszelkich innych praw i roszczeń.
  5. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Umowie okaże się nieważne, naruszające porządek publiczny lub nieegzekwowalne przez sąd właściwej jurysdykcji i zostanie to prawomocnie stwierdzone po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków odwoławczych, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby stało się ważne i wykonalne. Jeżeli takie postanowienie nie może zostać w powyższy sposób zmodyfikowane, uznaje się je za wykreślone z Umowy sprzedaży w całości, a pozostała część Umowy sprzedaży pozostaje w mocy.
  6. Z powodu sporadycznie występujących zakłóceń w sieciach publicznych, takich jak Internet, Sprzedający nie może zagwarantować, iż Witryna będzie dostępna w 100% czasu. Chociaż Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawną stronę internetową, to możliwe przerwy i opóźnienia w dostępie do strony internetowej są nieuniknione, a w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z powyższych problemów.
  7. Informacje na stronie internetowej Packhelp mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności, aby jego opisy były tak dokładne, jak to tylko możliwe, lecz nie jest w stanie zagwarantować, że zawartość strony Packhelp jest precyzyjna, kompletna, wiarygodna, aktualna i wolna od błędów.
  8. Odnośnik do strony innej niż Packhelp nie oznacza, że ​​Sprzedający przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub korzystanie z takiej Witryny. Do Użytkownika należy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia, że ​​wszelki sposób jej użycia jest wolny od takich elementów jak wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie i innych programów o charakterze destrukcyjnym.
  9. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Sprzedającego i jego podmioty powiązane, pracowników, agentów, przedstawicieli i dostawców usług będących stroną trzecią, a także uchronić ich od wszelkich roszczeń i zobowiązań (w tym kosztów obsługi prawnej), które mogą wyniknąć z zawinionego korzystania z Witryny przez Użytkownika i/lub z nieautoryzowanego użycia materiałów uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej Packhelp, i/lub z naruszenia przez Użytkownika Umowy sprzedaży oraz jakiejkolwiek innej straty lub szkody każdego rodzaju poniesionej przez Sprzedającego, spowodowanej zawinionym użytkowaniem przez Użytkownika z Witryny.
  10. W jakiejkolwiek sprawie, w szczególności dotyczącej Witryny albo naszej działalności, możesz się z nami porozumiewać listownie (wysyłając pismo na adres naszej siedziby) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomości na adres: kontakt@zapakuj.to (lub inny adres wskazany w zakładce „Kontakt” na znajdującej się w Witrynie).
  11. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania Zamówienia.
  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683)
  13. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.